Профил на купувача

Обява:

Обява

Указания:

Указания

Образци:

2016-Договор СМР_L
KSS oferta
ОБРАЗЕЦ №1-Адм. сведения
ОБРАЗЕЦ №2-Декларация посещение на обект_L
ОБРАЗЕЦ №3-Декларация-чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП_L
ОБРАЗЕЦ №4-Декларация-чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП_L
ОБРАЗЕЦ №5- Декларация подизпълнител
ОБРАЗЕЦ №6-Списък строителство за 5 г._L
ОБРАЗЕЦ №7-Списък технически лица
ОБРАЗЕЦ №8-Декларация за приемане на договора
ОБРАЗЕЦ №9-Декларация материали
ОБРАЗЕЦ №10- Декларация гар. срокове
ОБРАЗЕЦ №11-График изпълнение оферта-L
ОБРАЗЕЦ №12-Техническо предложение_L
ОБРАЗЕЦ №13-Ценово предложение при СО
ОБРАЗЕЦ №14-Декларация закрила заетост

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.

Leave a Reply