За патриарсите

6. Как Бог повикал Авраам

Авраам бил пастир. Бог му рекъл: «Тръгвай на път! Излез от твоята земя, от твоя род и от рода на баща си, та иди в земята, която ще ти покажа: и Аз ще произведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича името ти, и ти ще бъдеш благословен.

Аз ще благословя ония, които те благославят и ще прокълна ония, които те злословят; и в тебе ще бъдат благословени всички земни племена.»

И тръгнал Авраам, както Бог му бил наредил. Той бил на седемдесет и пет години. Взел със себе си жена си Сара и племенника си Лот, както и всички животни, които били негови и с които той работел. Авраам пристигнал в земята, обещана от Боге за него и децата му, една хубава и плодородна земя, на­ речена Ханаан. Там Авраам съградил жертвеник в чест на Бога. (Битие, гл. 12)

7. Бог в съюз с Авраам

Една нощ Бог се явил на Авраам и му рекъл: «Не се бой! Аз ще те закрилям и ще те направя богат човек.» Авраам му отговорил: «За какво ми е бо­ гатство, след като Ти ми отказваш най-важното? Аз нямам син, който да бъде мой наследник и да про­ дължи за поколенията моето име.» Като чул тези ду­ ми, Бог извел Авраам пред шатрата и му рекъл: «Погледни нагоре към небето. Виж звездите: колкото са те, толкова синове и дъщери ще имаш.» Авраам по­ вярвал на Господа и Бог затвърдил вярата му.

Авраам разпънал шатрата си в дъбравата Мамра. По пладне той седял пред входа на шатрата. Тогава видял трима мъже, които вървели към него. Авраам се изправил и тръгнал насреща им: «Не ме подмина­ вайте, елате и си починете.» Авраам дал на непозна­ тите масло и мляко, месо и хляб. Като се нахранили, един от странниците попитал: «Аврааме, къде е жена ти Сара?» «В шатрата» – отговорил Авраам. Чужде­ нецът казал: «Следващата година ще дойда пак по това време. Тогава Сара ще е родила син.»

Сара стояла зад Авраам в шатрата. Тя чула всичко, казано от чужденеца. Смеела се и си мислела: «Странникът въобще не знае на колко години съм; а и Авраам е вече стар човек.» Чужденецът обаче попи­ тал: «Има ли нещо мъчно за Бога?» (Битие, гл. 15:1- 8; гл. 18:1-14)

8. Вярата на Авраам

Бог удържал обещанието си. Сара, макар и възрастна, станала майка. Старецът Авраам станал баща и получил наследник. Сара и Авраам дали на сина си името, което сам Бог избрал и одобрил – Исаак, което ще рече «на Бог да се усмихва ласкаво». Исаак бързо пораснал.

Бог пожелал да подложи Авраам на изпитание. Той му рекъл: «Вземи едничкия си син, когото ти обичаш и го принеси в огнена жертва на мен.» На су­ тринта Авраам довел магарето си, и го натоварил с дърва. След това повикал слугите и сина си. Три дни вървели, докато стигнали до подножието на една планина. Там Авраам върнал обратно слугите и магарето. «Останете тук» – казал им той. – «Исаак идва с мен в планината. След като се помолим и извършим жертвоприношение, що се върнем обратно.»

Исаак носел дървата, Авраам взел нож и едно гърне с разпалени въглища. «Тате» – казал Исаак, – «ние имаме дърва и огън, нямаме обаче жертва за приношение.» «Бог ще се погрижи за това» – отговорил Авраам. В планината Авраам направил жертвеник от камъни. Взел ножа, но тогава чул глас от небето: «Аврааме! Не прави зло на момчето! Ти Ми показа, колко Ми се подчиняваш и доверяваш. Беше готов да принесеш в жертва Исаак – единствения си син.»

Когато Авраам се огледал наоколо, той видял един овен, който се бил заплел в гъсталака. Сложил животного на жертвеника и го принесъл в жертва на Бога. След това слезли с Исаак от планината. (Битие, гл. 22)

9. Исаак, Исав и Иаков

Исаак наследил стадата на Авраам, ратаите и слу­ гите му. Наследил и благословията Господня. Тъй като жена му Ребека нямала деца, Исаак се молел на Бога. Бог чул молитвите му и Ребека станала майка. Родила двама сина близнаци, които не се различава­ ли още от рождението си. Първородният имал косми по ръцете и краката. Родителите му го нарекли Исав— Другият син имал гладка кожа; нарекли го Иаков. Исав станал ловец. Иаков останал да живее близо до шатрите и работел като пастир и земеделец. Исаак обичал повече Исав, защото му се услаждал печеният дивеч, който синът му носел. Ребека пък обичала повече Иаков.

Веднъж Иаков току що бил сготвил гозба от леща, когато Исав се върнал уморен у дома. Той ка­ зал на брат си: «Дай ми да хапна от това червеното!» Иаков му отговорил: «Първо ми продай първородст- вото си.» Тогава Исав рекъл: «Умирам от глад, защо ми е това първородство!» И с клетва продал първо- родството си. Чак тогава Иаков му дал хляб и гозба от леща.

Исаак бил вече стар и не можел добре да вижда. Един ден той казал на Исав: «Иди на лов, донеси ми печен дивеч. След това ще ти предам благословията, дадена ми от Бога.» Ребека чула какво казал Исаак. Тя искала Иаков да получи Божията благословия. За­това рекла на Иаков: «Донеси две млади ярета!» Из­ пекла ярешкото месо, след това вързала одраните кожи около ръцете и шията на Иаков. Така го изпра­ тила при Исаак.

Исаак дочул стъпки и попитал: «Кой си ти?» «Аз съм Исав», – отговорил Иаков – «нося ти печеното. Яж най-напред, та после да ми предадеш благосло­ вията, както беше обещал.» Исаак хванал сина си за ръцете. Попипал кожата и се излъгал. И благословил Исаак Иакова със следните думи: «Бог да ти даде всичко, от което се нуждаеш на земята. Благословен да бъде този, когото и ти ще благославяш!»

Скоро след това Исав се върнал от лов. Той до­ несъл на баща си печено месо и го помолил за благо­ словия. Тогава Исаак разбрал, че синът му Иаков го е измамил. Не можел обаче да си възвърне благословията, която вече бил предал. Исав се разсърдил и казал:

«Щом баща ни умре, ще убия Иаков.» Ребека чула това и казала на Иаков: «Бягай при вуйчо си Ла- ван в земята Харан. Там ще изчакаш, докато утихне яростта на Исав.» Така Иаков заминал при Лаван. Работел му като пастир. Грижел се обаче и за своето стадо. Там се оженил и му се родили деца.

След двадесет години Иаков се завърнал с цялото си семейство в Ханаан. По пътя пренощувал на брега на реката Иавок. Той занесъл всичкото си имущество на другия бряг и останал сам. Същата нощ един мъж се борел с Иаков до зори. След битката благословил Иаков и му рекъл: «Отсега нататък няма да се на­ ричаш Иаков, а Израел, което ще рече “поборник Бо­жи.” Защото води битка с Бога и с човеците и остана победител.»

Иаков се сдобрил с брата си Исав. Той живял в страната Ханаан и имал дванадесет сина: Рувим, Си­ меон, Леви, Иуда, Исахар, Завулон, Йосиф, Вениамин, Дан, Нафталим, Гад и Асир. Те станали родо­ началници на народа Израилев. (Битие, гл. 25-35)

10. Как Йосиф отишъл в Египет

Иаков обичал Йосиф повече от другите си синове. Подарил му една пъстра дреха; затова другите братя намразили Йосиф. Един ден Иаков изпратил Йосиф при братята му, които били на пасбището. Там те го хванали и го захвърлили в един дълбок кладенец. От­ начало мислели да го убият. След това обаче го про­ дали за двадесет сребърника на чужди търговци. Бра­ тята разкъсали дрехата на Йосиф и я напръскали с кръвта на едно агне. После я изпратили по вестител на Иаков. Иаков веднага познал дрехата. Помислил, че някакъв звяр е нападнал Йосиф. Дълго време скърбял Иаков за най-любимия си син.

Йосиф пристигнал с търговците в Египет. Там те го продали на един велможа на име Потифар. Йосиф работел за Погифар и успявал във всичко, което пра­ вел, защото Бог бил с него. Потифар назначил Йо­ сиф за управител на всичкия си имот. Жената на По­ тифар искала да прелъсти Йосиф. Но той я от­ блъснал, затова тя го наклеветила на мъжа си. Тога­ва Потифар хвърлих Йосиф в тъмница. По същото време там били хлебарят и виночерпецът на фараона. На двамата едновременно им се присънил един и същи сън. Те го разказали на Йосиф и той го раз­ тълкувал: виночерпецът ще бъде оправдан и ще се завърне на същата длъжност; хлебарят пък ще бъде осъден и екзекутиран. Всичко се сбъднало точно така, както Йосиф го бил предсказал. (Битие, гл. 37)

11. Как Иаков и неговите Синове отишли в Египет

След две години на фараона, царя на Египет, също се присънил сън. Той попитал всички мъдреци и тълкователи на сънища от цялата страна: «Какво означава този сън?» Никой обаче не могъл да му го изтълкува. Тогава виночерпецът си спомнил за Йо­ сиф и казал на фараона: «В тъмницата има един мла­ деж израилтянин. Той успя да изтълкува моя сън и съня на хлебаря. Всичко, което каза, се сбъдна.» Фа­ раонът наредил да повикат Йосиф. Разказал му съня си: «седем хубави, тлъсти крави излизат от Нил; след тях излизат седем постали и мършави, които изяж­ дат здравите. И още: седем пълни и тежки житни кла­ са узряват на едно стъбло; после седем празни и из­ сушени поглъщат пълните.» Йосиф разтълкувал съня на фараона. Той обяснил: «Бог през нощта ти е пока­зал какво ще стане: идат седем години, през които добитъкът ще се разпложда и размножава и зърното но полето ще узрява. След това ще дойдат седем сушави години. Животните ще умират от жажда, зърното ще съхне. Мога да ти дам един съвет: по­строй складове, изкупувай излишъка от добрите години. Натрупай запаси за гладните години.» Фа­ раонът повярвал на Йосиф и го назначил за управи­тел. И ето, че след седем години богата реколта не паднал никакъв дъжд, добитъкът жадувал и реколта­ та изсъхвала. Тогава Йосиф отворил складовете. От далечни земи идвали гладуващи хора да купуват жито от Йосиф.

Иаков и неговите синове също нямали какво да ядат. Затова Иаков изпратил синовете си в Египет. Йосиф видял братята си и веднага ги познал. Те обаче не го познали. Той решил да ги изпита. Искал да види, дали те сега ще се застъпят като братя един за друг. Наредил да сложат неговата сребърна чаша в торбата на Вениамин. Когато братята поели обрат­ ния път, Йосиф изпратил подир тях своя управител. Управителят ги спрял и ги упрекнал: «Защо запла­ тихте зло за добро?» Защо откраднахте сребърната чаша на моя господар?» Братята се защищавали с думите: «Ние нищо не сме откраднали!» След като била претърсена торбата на Вениамин обаче, чашата се оказала вътре.

Тогава всички братя заедно се завърнали при Йо­ сиф. Той им казал: «Вие можете да си вървите! Само този, у когото беше намерена чашата, той трябва да остане.» Иуда му отговорил: «Нашият баща обича своя най-малък. Той ще умре от скръб, ако го постиг­не нещастие или му се случи зло. Позволи ми да за­ местя Вениамин, като остана аз вместо него.» Йосиф не можел вече да се сдържа и казал: «Аз съм Йосиф, вашият брат. Вие ме продадохте и ми желаехте зло­ то. Бог обаче го превърна в добро. Той направи така, че да дойда в Египет, за да мога да ви спася. Идете по-скоро при баща ни и елате с него тук – в Египет. Така няма да страдате в неволя и лишения.» Като научил, че Йосиф е жив, Иаков се зарадвал от сърце. Той потеглил за Египет със синовете си и цялото си семейство. Там те живеели в страната Гесем като па­ стири. Докато продължавали гладните години, Йо­сиф се грижел за братята си. (Битие, гл. 41-47)