Иисус поучава у лекува: Променете вашия живот

54. Посланието на Иисус

След като Йоан бил предаден, Иисус отишъл в Галилея. Той проповядвал Божието Евангелие и го­ворел: «Времето се изпълни и наближи Царството Божие: покайте се и вярвайте в Евангелието (Марко, гл. 1,14-15)

Когато Иисус отишъл в родиня си град Назарет, Той влязъл един съботен ден в синагогата. Там про­ чел едно място от книгата на пророк Исаия: «Духът Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благо- вестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените и да проповядвам времето на Божието милосърдие.»

Иисус разяснявал на всички, що били в синагога­ та: «Днес се изпълни това писание, което чухте.» От­ начало всички били въобушевени. После обаче по­ чнали да се питат: «Не е ли този Иосифовият син?» Иисус им рекъл: «Истина ви казвам: никой пророк не е приет в отечеството си.»

Като чули това, всички в синагогата се изпълнили с ярост. Те скочили, изкарали Иисус извън града и искали да Го хвърлят от хълма, върху който бил по­ строен Назарет. Но не могли нищо да Му сторят. (Лука, гл. 4,16-30)

55. Рибарите решават да тръгнат с Иисус

Иисус вървял покрай Галилейского езеро. Там ви­ дял двама братя: Симон, наричан Петър и брат му Андрей. Те хвърляли мрежа в морето, понеже били рибари. Иисус им казал: «Вървете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци.» Те веднага оставили мрежите и тръгнали след Него.

Скоро след това Иисус видял други двама братя:

Иаков Заведеев и брат му Йоан. Те били били в една ладия с баща си Заведей и кърпели мрежи. Иисус ги повикал. Те веднага оставили ладията и баща си и тръгнали след Него. (Матей, гл. 4,18-22)

56. Как парализираният проходил

Иисус отново отишъл в Капернаум. Всички жите­ли на града научили, че е отседнал в една къща. Мно­ го народ се стекъл и всички напирали в къщата и пред вратата. Иисус им проповядвал словото Божие и им говорел, че Бог ги обича.

Тогава дошли четирима души, които носели един парализиран. Те искали да заведат своя приятел при Иисус, но тълпата не им правела път и те не можели да преминат. Тогава четиримата се качили на покри­ ва на къщата. Пробили една дупка точно над място­ то, където бил Иисус. След това спуснали одъра, на който лежал парализираният. Като видял вярата им, Иисус казал на парализирания: «Чедо, прощават ти се греховете.»

Там били някои от книжниците, които чули думи­ те на Иисуса. Те размишлявали: «Как може Този така да богохулствува? Кой може да прощава гре­хове, освен един Бог?» Иисус веднага узнал с Духа Си онова, върху което те размишлявали. Той им казал: «Върху какво размишлявате вие? Кое е по- лесно да кажа на парализирания: прощават ти се гре­ ховете ли, или да кажа – стани, вземи си одъра и ходи? Но да знаете, че Син Човечески има власт на земята и прощава греховете.» Тогава казал на пара­ лизирания: «Тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си!» Той веднага станал, взел си одъра и излязъл пред всички. Всички се чудели и славели Бо­ га, като казвали: «Никога такова нещо не сме вижда­ ли.» (Марко, гл. 2,1-12)

57. Как Иисус призовал един Митар

Митарите не се ползували с добро име. Често те искали по-голям данък, отколкото било определено. Работели по заповед на римския гарнизон. Затова фарисеите не искали в никакъв случай да общуват с тях.

Един ден Иисус излязъл край морето и видял ми-таря Леви Алфеев, който седял на митницата. Иисус му казал: «Върви след Мене.» Той станал и тръгнал след Него. Когато Иисус бил в къщата на Леви и се­ дял на трапезата му, заедно с Него седели и ученици­ те му, а също много митари и грешници. Фарисеите и книжниците видели това и казали на учениците Му: «Как може Той да яде и пие с грешници?» Като чул въпроса, Иисус им казал: «Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова правед­ ници, а грешници към покаяние.» (Марко, гл. 2,13-17)

58. Как Иисус избрал дванадесет Апостоли

Иисус се възкачил на планината. Той повикал учениците, които сам бил избрал и те отишли при него – дванадесет мъже. Те винаги трябвало на бъдат при Него: да виждат това, което върши и да чуват то­ ва, което говори. Той искал да разпрати тези двана­ десет мъже като негови апостоли по цялата земя. Така те щели да разгласяват добрата новина и щели да имат власт на изцеряват. Тези дванадесет бил: Си- мон, комуто Иисус нарекъл име Петър, Иаков и брат му Йоан, Андрей, Филип, Вартоломей, Матей, Тома, Иаков, синът на Алфей, Тадей, Симон Кананит и Иуда Искариотски, който по-късно предал Иисус. (Марко, гл. 3,13-19)

59. Иисус избрал един народ

И ходел Иисус по цяла Галилея, като поучавал в синагогите и проповядвал Евангелието. Той лекувал всички, които били болни и страдащи. Отвсякъде ид­ вали при него хора. Когато Иисус видял това мно­ жество, Той се изкачил на една планина. Щом седнал, учениците Му дошли. Иисус започнал да ги поучава:

«Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.»

Блажени плачещите, защото те ще се утешат.

Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

Блажени милостивите, защото те ще бъдат по­ милвани.

Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.

Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. (Матей, гл. 4,23-25; гл. 5,1-10)

60. Иисусовите правила на живот

«Слушали сте, че бе казано на древните: «Не уби­ вай; а който убие, виновен е пред съда.» Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда.» (Матей, гл. 5,21-22)

«И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.» (Матей, гл. 5,23-24)

«Слушали сте, че беше казано на древните: «Не прелюбодействувай». Аз пък ви казвам, че всеки, кой­ то поглежда жена с желание, вече е прелюбодейству- вал с нея в сърцето си.» (Матей, гл. 5,27-28)

«Слушали сте, че бе казано: «Обичай ближния си и мрази врага си.» Аз пък ви казвам: обичайте враго­ вете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят. Ако правите това, ще бъдете синове на вашия Отец небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.» (Матей, гл. 5,43-45)

«Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и на заем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния. Той е благ и към неблагодарните, и към злите.» (Лу­ ка, гл. 6,35-36)

«Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждай­ те, и няма да бъдете осъдени, прощавайте, и просте­ ни ще бъдете. Давайте, и ще ви се даде.» (Лука, гл. 6,37-38)

61. Молитвата на Иисусовите последователи

Иисус говорел на учиниците си, как трябва да се молят: «Отче наш, който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес. И прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.» (Матей, гл. 6,9-13)

62. Как Иисус Дарил живота на един мъртвец

Иисус отишъл с учениците си в града Наин. С Него вървял много народ. При градската порта сре­ щнали едно погребение. Щели да погребват млад човек – едничък син на майка. Тя била вдовица и оставала съвсем сама. Съседи и приятели я придру­ жавали до гроба.

Иисус видял жената и се смилил над нея. Той й рекъл: «Не плачи!» След това се доближил до носил­ката и се допрял до нея. Носачите се спрели и Иисус рекъл на младежа: «Момко, на теб говоря, стани!» Тогава мъртвецът се изправил, седнал и започнал да говори. Иисус го предал на майка му.

Всички, които видели това, били обхванати от страх. Те славели Бога и казвали: «Велик пророк се издигна между нас. Бог посети своя народ.» Из цяла­ та страна се разнесла вестта за извършеното от Ии­ сус в полза на хората. (Лука, гл. 7,11-17)

63. Защо се страхувате?

Една вечер Иисус казал на учениците си: «Да идем на отсрещния бряг на морето.» Те се качили на един кораб и се отдалечили от брега. Тогава внезапно връхлетяла силна бура. Вълните се издигали високо и пълнели кораба с вода. А Иисус бил заспал на палу­ бата. Учениците Го събудили и Му извикали: «Учителю, нима не Те е грижа, че загиваме?»

Тогава Иисус се изправил, забранил на вятъра и казал на морето: «Млъкни, престани!» И вятърът стихнал, и настанала голяма тишина. А на учениците си Иисус рекъл: «Защо сте тъй страхливи? Защо нямате вяра?» Учениците били обзети от страх и се питали помежду си: «Кой ли е Този, та и вятърът, и морето Му се покоряват?» (Марко, гл. 4,35-41)

64. Гладните се насищат

Иисус искал да остане насаме с учениците си. На­ родът обаче упорито Го следвал. Иисус говорел с хо­ рата за живота, подарен им от Бога. Той лекувал всички, които се нуждаели от Неговата помощ. При­вечер дванадесетте апостоли отишли при Него и Му рекли: «Разпусни народа, за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да намерят храна. Тук сме на пусто място.» Но Иисус им отговорил: «Дайте им вие да ядат!» Те рекли: «Ние нямаме повече от пет хляба и две риби. Най-напред ще отидем за закупим храна за всички тия хора. Защото те бяха около пет хиляди души – мъже, жени и деца.»

Тогава Иисус заповядал: «Сложете ги да насядат на редици по петдесет души.» Учениците сторили то­ ва, което Иисус им наредил. Той взел петте хляба и двете риби, погледнал към небето и ги благословил. После ги разчупил и дал на учениците си да ги разда­дат. Всички, които били там, яли и се наситили. Даже останали повече от дванадесет коша остатъци от хляба. (Лука, гл. 9,10-17)

65. Хляб на живота

Хората, които яли от хляба, казали помежду си: «Този е наистина пророк, който Бог изпраща на све­ та.» Иисус разбрал, че искат насила да го направят техен цар. Тогава Той се отдалечил самичък в плани­ната.

На другия ден учениците Му Го потърсили в Ка- пернаум. Като Го намерили, попитали Го: «Кога дойде тук?» Иисус им отговорил: «Вие ме търсите не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която ще пребъде вовеки.»

Тогава те го попитали: «Какво иска Бог от нас?» Иисус рекъл: «Бог иска само едно: да повярвате в Оногова, който Той е изпратил. Аз съм хляба на жи­ вота. Който дохожда при Мен, няма да огладнее. Който вярва в Мене, няма да ожъднее.» (Йоан, гл. 6)

66. Признанието на учениците

По едно време Иисус се молел насаме и учениците били с Него. Той ги попитал: «За кого Ме мислят хо­рата?» Те Му отговорили: «Едни мислят, че си Йоан Кръстител. Други пък казват, че си Илия или някой от старовремските пророци, който е възкръснал.» Ии­сус ги попитал: «А вие за кого Ме мислите?» Тогава Петър отговорил: «Ние вярваме, че Ти си Месията, Спасителя, когото Бог ни е обещал.»

Иисус забранил на учениците си да говорят с дру­ ги за това. Той казвал: «Синът Човечески трябва много да пострада. Ще бъде отхвърлен от старе- йшините, първосвещениците и книжниците. Ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне.» Това Иисус казал за себе си. (Лука, гл. 9,18-22)

67. Свидетелството на Отца

Иисус взел със себе си Петър, Йоан и Иаков и се възкачил на планината да се помоли. Докато се мо­ лел, видът на лицето Му се изменил и дрехата Му станала бяла, бляскава. Ето, че внезапно се появили двама мъже, Мойсей и Илия, които приказвали с Ии­ сус. Блясъкът на небето ги осиял от всички страни. Двамата говорели с Иисус за смъртта Му, която трябвало да настъпи в Йерусалим.

Петър и другите двама апостоли били заспали. Като се събудили, те видели Иисус в славата му. Ви­ дели също така двамата мъже, които били с Него. Петър рекъл на Иисус: «Наставниче, добре ни е да бъдем тук. Да направим три сенника: за Теб един, за Мойсей един и един за Илия.» Петър не разбирал как­ во говори. Още докато приказвал, над планината се спуснал един голям и тъмен облак. Те се уплашили, когато облакът ги засенил. От облака се чул глас, който казвал: «Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте.» Когато гласът престанал, те не видели ни­ кой друг, освен Иисус. Учениците замълчали и никому не разказали за това, което видели през тия дни на планината. (Лука, гл. 9,28-36).