Профил на купувача

Обява: Обява Указания: Указания Образци: 2016-Договор СМР_L KSS oferta ОБРАЗЕЦ №1-Адм. сведения ОБРАЗЕЦ №2-Декларация посещение на обект_L ОБРАЗЕЦ №3-Декларация-чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП_L ОБРАЗЕЦ №4-Декларация-чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП_L ОБРАЗЕЦ №5- Декларация подизпълнител ОБРАЗЕЦ №6-Списък строителство за 5 г._L ОБРАЗЕЦ №7-Списък технически лица ОБРАЗЕЦ №8-Декларация за приемане на договора ОБРАЗЕЦ №9-Декларация материали […]